Obchodní podmínky
  • Sleva 15% při nákupu nad 20.000Kč,
    -12% při nákupu nad 10.000Kč, -10% 
    nad 5.000Kč, -5%  nad 3.000Kč.
  • Cena tisku: 1,60-2,90 Kč (2,90Kč v nejhorším případě 😏)
  • Grafická příprava a tisková šablona ZDARMA pro stálé zákazníky!
  • Nejsme plátci DPH.


Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a definice základních pojmů

Nákup zboží prostředníctvím webové stránky klodovik.eu mohou uskutečňovat fyzické a právnické bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, tj. Klodovik, Jednatel: Anja Samardžija, IČ: 19783540 se sídlem Libická 8, 130 00 Praha 3, (dále jen "provozovatel"), uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu (dále jen "obchod").

Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv dle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, platí kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami-podnikateli, se týkají zejména ustanovení Obchodního zákoníku, resp. Občanského zákoníku.

Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická), která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu, přičemž elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Zbožím se rozumí všechny produkty, které se nacházejí v nabídce prodávajícího pro nákup prostřednictvím internetového obchodu.

II. Objednávka, uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí do objednávkového formuláře. Každá objednávka musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, e-mailovou adresu, druh nakupovaného zboží. Prodávající objednávky vyřizuje v pořadí, v jakém přicházejí.

Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Detaily objednávky a dodání zboží až ke kupujícímu s vámi dohodneme e-mailem. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

V případě použití online editoru dochází k platbě na webové stránce provozovatele elektronickým převodem. Po převodu je na email zákazníka odeslána e-faktura. Original faktury je součástí zásilky s produkty.

V případě použití služeb grafika, tedy přes oslovení emailem, jsou všechny přijaté elektronické objednávky považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou závazné. Po přijetí emailu sestaví provozovatel kupujícímu návrh podle zadaných informací. Kupující je povinen tento návrh do 72 hodin potvrdit, jinak bude elektronická objednávka provozovatelem zrušena. Potvrzením návrhu se kupující zavazuje k převzetí a zakoupení objednaného a potvrzeného zboží.

Před konečným potvrzením návrhu je povoleno zaslání 1 (jednoho) e-mailu se změnami, které si kupující přeje zapracovat do návrhu svatebního oznámení zpracovaného prodávajícím. Každá další změna nad rámec tohoto e-mailu je zpoplatněna jako grafický úkon dle aktuálního ceníku prodávajícího, který je zveřejněn na internetové stránce prodávajícího.

K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího dojde e-mailovým potvrzením elektronické objednávky, čímž vzniká záväzkovoprávny vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě, že kupující nezaplatí a nepřevezme předmět koupě, prodávající je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je stanovena ve výši 50% ceny předmětu koupě. Zaplacením smluvní pokuty se kupující nezbavuje povinnosti zaplatit kupní cenu v plné výši.

Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to nepotvrzením návrhu, který byl provozovatelem zaslán e-mailem na adresu objednavatele do 72 hodin od odeslání návrhu. Kupující může stornovat objednávku také telefonicky nebo e-mailem.

Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy po dodání svatebních oznámení kupujícímu je zpoplatněno sankcí a to 40% z částky za svatební oznámení. Náklady na vrácení zboží nese sám kupující, který je povinen zaslat bezpečně zabalené, nepoškozené zboží na adresu prodávajícího jako zásilku s dohodnutým pojištěním proti škodám způsobeným přepravou zboží (ne na dobírku!). V případě, že bude vrácené zboží doručeno jinak, než je uvedeno v tomto bodě, prodávající si vyhrazuje právo zásilku nepřevzít.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy spolu s doručením všech poskytnutých dokladů a zboží, který byl dodán na základě smlouvy, které se odstoupení dotýká. Písemná forma odstoupení od smlouvy se vyžaduje z důvodu, aby nevznikly pochybnosti, zda jde o odstoupení od smlouvy, o reklamaci nebo jiný požadavek kupujícího. Odstoupení od smlouvy nemůže být uskutečněné elektronickou formou komunikace.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud objednané zboží není možné dodat ve lhůtě nebo v ceně určené těmito obchodními podmínkami a nedohodne se s kupujícím na náhradním plnění, nebo pokud si kupující nesplní povinnosti spojené s realizací objednávky.

III. Dodací podmínky

Dodacím místem se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v e-mailu, který kupující zašle provozovateli na jeho výzvu po potvrzení objednávky, nebo které uvedl v procesu realizace nákupu v eshopu. Zboží bude dodáno prostřednictvím služeb České pošty nebo kurýrem, podle konkrétního požadavku kupujícího.

Dodání zboží je uskutečněno jeho dodáním kupujícímu.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.

Prodávající expeduje zboží kupujícímu v co možná nejkratší době (cca. 3-4 pracovní dny, nejvýše však do 1 týdne) po přijetí návrhu. Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků prodávajícího mají uváděny termíny dodávek orientační charakter. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud si to okolnosti vyžadují. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí prodávající o této věci v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží.

Zboží je při dopravě bezpečně zabalené v krabici, případně v bublinkové fólii. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Cena za dopravu se účtuje dle platného ceníku prodávajícího. Objednávky se realizují okamžitě v případě, že zboží je stále dostupné.

Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a v smyslu platebních podmínek platných v den potvrzení objednávky. V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního, jakož i opětovného doručení zboží.

Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za zboží, a to bez ohledu na to, že vlastnictví ke zboží a službám ještě nepřešlo na kupujícího. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím nebo jeho zmocněncem.

Prodávající dodá kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží. Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce, a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

IV. Kupní cena, platby

Ceny uvedené na stránkách obchodu platí výhradně pro nákup prostřednictvím obchodního systému. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží.

Placení kupní ceny probíhá dobírkou, vkladem na účet, internet bankingem nebo hotovostí. V případě úhrady formou vkladu na účet nebo přes internet banking, je kupující povinen uhradit sjednanou částku v co nejkratším čase po potvrzení objednávky.

Zvýhodněné (akční) ceny a nabídky zboží jsou zřetelně označeny symbolem "akce". Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo v čase, který je definován v podmínkách akce.

V. Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží

Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv je dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.

Reklamace jsou vyřizovány dle platných právních předpisů České republiky.

Kupující má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 7 dnů od data doručení v neporušeném stavu včetně obalů a dokladů, které byly dodány spolu s ním.

Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo zasilatelskou společností na vlastní náklady.

V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. Po dohodě může být navrácení částky uskutečněné formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno s další objednávkou zákazníka nebo samostatně.

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen vyplnit reklamační formulář a vyčkat na pokyny prodávajícího a následně prodávajícímu doručit reklamované zboží čisté, mechanicky nepoškozené, v originálním balení a včetně faktury. Po úspěšném vyplnění a odeslání reklamačního formuláře obdrží kupující od prodávajícího automatické potvrzení přijetí reklamace na e-mail.

Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. Prodávající sdělí výsledek vyřízení reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě, a to písemně (e-mailem nebo poštou). Kopii reklamačního protokolu odešle prodávající kupujícímu spolu se zbožím, resp. mu ji předá osobně při převzetí reklamovaného zboží. V případě, že prodávající rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované, notifikované nebo akreditované osobě.

Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, nošením výrobku za nevhodných podmínek, nebo pokud byl proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyňaty vady způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

VI. Ochrana soukromí

Prodávající se zavazuje, že bude od kupujícího vyžadovat pouze údaje, které slouží výlučně pro potřeby související s plněním svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy (jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a emailovou adresu).

Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 5 odst.1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a s přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.

Provozovatel se zavazuje k tomu, že na přání a na základě písemné nebo telefonické žádosti kupujícího i bez udání důvodů, jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.

VII. Objednávka uskutečněna online prostřednictvím editoru svatebních oznámení

Objednávku svatebních oznámení je možné uskutečnit i online prostřednictvím systému editor svatebních oznámení, nacházejícího se na webových stránkách prodávajícího (dále jen "editor"). V případě uskutečnění objednávky prostřednictvím editoru je objednávka plně závazná a platná v momentě její realizace. Objednávka se považuje za realizovanou v případě uskutečnění platby.

V editoru lze upravit svatební oznámení a pozvánku ke svatebnímu stolu.

Tiskoviny a produkty nad rámec možností editoru, zadané v procesu objednávání kupujícím do objednávkového formuláře, jako např. etikety, jmenovky, svatební menu a další, budou kupujícímu před výrobou vyhotoveny v grafické podobě a elektronicky zaslané na emailovou adresu klienta za účelem kontroly a potvrzení. Po obdržení souhlasu od kupujícího se zaslaným návrhem bude objednávka vyrobena a expedována dle požadavků kupujícího.

Veškeré změny v textu a designu uskutečněné kupujícím, jakož i údaje zadané v objednávkovém procesu (údaje o kupujícím, údaje o objednávce) jsou pro prodávajícího závazné a podle nich přistupuje k výrobě tiskovin a doručení objednávky. V případě dodatečných změn na objednávce je nutné tyto informace uvést do pole "Poznámky" v procesu objednání nebo prodávajícího neprodleně kontaktovat.

Prodávající neodpovídá za sníženou kvalitu tištěných výrobků způsobenou nepozorností kupujícího nebo neodborným zhotovením designu oznámení a pozvánek kupujícím, jako např. umístění textu v místě pro ořez, gramatické chyby, nezarovnaný text, nevystředněný text, nekorespondující barevnost, různé typy písma na oznámení a pozvánce a jiné.

Změny v objednávce je možné dohodnout s prodávajícím před výrobou objednávky mximálně 24 hodin po realizaci objednávky.

VIII. Závěrečná a přechodná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou, pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení "Obchodních podmínek" ve znění platném v den odeslání této objednávky.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánem České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčena.

Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito "Obchodními podmínkami", se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně jinými zákony českého právního řádu.

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od smlouvy.

Klodovik, Jednatel: Anja Samardžija, IČ: 19783540 se sídlem Libická 8, 130 00 Praha 3

Obchodní podmínky jsou platné od 15.3.2015.   

Klodovik